English version Russian version Armenian version Azerbaijan version Georgian version Kazakh version Turkish version Turkmenian version Ukrainian version
ÖNÜMLER / Guş

Gril üçin jüýje (Roaster) (> 2300 g.)
Rosteri sypatlandyrmak broýler hakda gürrüň beren ýalydyr. Iç-goşlary bar bolan bitin roster assortimentde adatça elmydama bardyr, ýöne towugyň aýry bölekleri derrew elýeterli bolmazlygy mümkin. Aýratyn talaplary bolan alyjylar ammarlarda aýratyn subönümleriň bardygyny üpjün edijiler bilen başda ara alyp maslahatlaşmalydyrlar.

Broýler (Broiler)(900-2300 g.)
Broýler we fraýer (gowrulmaga taýýar jüýje) et senagatynyň içinde biri-birini çalşyp bilýän düşünjelerdirler. ”Broýler” adalgasy has umumy bolup, aňsatlaşdyrmak üçin ulanylýar. Ähli sypatlandyrmalar broýleri sypatlandyrmaga getirilýändir.

Ýaş jüýje (Cornish Hen or Cornish Game Hen)(600-800 g.)
Bişirilmäge taýýar towuklar (adatça 14-22 unsiýa agramlary bar) – bular ýaş, ýörite ösdürilip ýetişdirilen, jyns ýaşyna ýetmedik guşlardyrlar, ýöne olar däneler bilen iýmitlendirilip ýetişdirilen jüýjelerden uly we semizdirler. Adatça iç-goşlary bilen bile bütewilikde ýa-da süňkleriniň ýarysy aýrylan görnüşde elýeterlidirler.

Däneler bilen iýmitlendirilip ýetişdirilen jüýje (Poussin)(400-600 g.)
Däneler bilen iýmitlendirilip ýetişdirilen jüýjeler bular adatça, maýdajyk, ýaşajyk, jyns ýaşyna ýetmedik guşlardyrlar. Adatça assortimentde iç-goşlary bilen bile bütewilikde, süňkleri aýrylan görnüşde, ýa-da süňkleriniň ýarysy aýrylan görnüşde elýeterlidirler.

Types of products

Poultry parts
(broiler leg quarter, poultry breast, poultry wing)

U.S. Trade Descriptions for Poultry
(click to download pdf catalog document)

SJS USA, INC.
U.S. Headquarters
311 North Robertson Blvd., Suite 800, Beverly Hills, California 90211 U.S.A.

E-Voice: +1.323.395.0770
E-Fax: +1.323.395.0707