English version Russian version Armenian version Azerbaijan version Georgian version Kazakh version Turkish version Turkmenian version Ukrainian version
Site map
²ñï³¹ñ³ÝùÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ

ÂéãÝÇ ÙÇë ¨ »ÝóÙûñùÝ»ñ
(Ð³í ·ñÇÉÇ Ñ³Ù³ñ, ÑݹáõѳíÇ µáõ¹ ¨ è»ñ, ѳíÇ ¨ ÑݹáõѳíÇ ÏÇë³ý³µñÇϳïÝ»ñ)

î³í³ñÇ ÙÇë ¨ ï³í³ñÇ »ÝóÙûñùÝ»ñ
(î³í³ñÇ ÉÛ³ñ¹` ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ¨ Ïïñ³ï³Í, ï³í³ñÇ ëÇñï, ÏÇë³ý³µñÇϳïÝ»ñ ï³í³ñÇ,)

Êá½Ç ÙÇë, Ëá½Ç »ÝóÙûñùÝ»ñ
(Êá½Ç ÉÛ³ñ¹, ÙÇë §åÇÏÝÇϦ, Ëá½Ç ÏÇë³ý³µñÇϳïÝ»ñ)

Lamb
(shoulder, rib, loin, leg)

ÓáõÏ, Íáí³Ùûñù
(herring, salmon, hake, mackerel, scad, cod and so on)

Øë³ÙûñùÝ»ñ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
(Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý ÷Éí³ÍùÇ ÃéãÝÇ ÙÇë, ѳíÇ ÉÛ³ñ¹, ÃéãÝÇ ÑÇÙݳÏÙ³Ëù ¨ ³ÛÉÝ)

Øë³Ùûñù
(Üñµ»ñßÇÏ, »ñßÇÏÝ»ñ, ë³ñ¹»É³ïÝ»ñ, ³åËï³Í ÙÇë ¨ ³ÛÉÝ)

SJS USA, INC.
U.S. Headquarters
311 North Robertson Blvd., Suite 800, Beverly Hills, California 90211 U.S.A.

E-Voice: +1.323.395.0770
E-Fax: +1.323.395.0707